Przejdź do treści
Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
 • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.1&b=20191126&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

 

z dnia 28 listopada 2018r.

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

 

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tj. z 2018r. poz. 1431 ze zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach  Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3  Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego skierowanego do osób dorosłych zamieszkujących lub pracujących na terenie w Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
w ramach konkursu nr  RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18

 

 1. Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy.

 

Składający ofertę powinni:

 

 1. wykazać się doświadczeniem w postaci realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert jako samodzielny beneficjent lub lider partnerstwa, co najmniej 4 projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym co najmniej 1 projektu zrealizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (załącznik 1);
 2. w przypadku instytucji z siedzibą poza województwem warmińsko-mazurskim – wskazać osobę zamieszkałą, która w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem oferty współpracowała z Oferentem jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie zajęć realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i która wyraża wolę reprezentowania Oferenta w ramach przygotowywanego Partnerstwa (załącznik 3);
 3. nie zalegać z z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów (załącznik 2).

 

 1. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty.
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  z 20 marca 2018 r., zwany dalej RPO WiM 2014-2020;
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2 października 2018 r., zwany dalej SZOOP.

 

Złożenie przez Oferenta oferty  partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 

 • Zawartość oferty.

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w cz. I powinna zawierać:

 1. koncepcję realizacji szkoleń dla osób dorosłych zamieszkujących lub pracujących na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz deklarację przygotowania zgodnie
  z dokumentacją konkursową wniosku o dofinansowanie projektu;
 2. propozycję własnego udziału w realizacji projektu;
 3. opis posiadanego potencjału: osobowego, dydaktycznego oraz doświadczenia.

 

 1. W projekcie przewiduje się udział nie więcej niż jednego partnera, z którym po ogłoszeniu wyników naboru, zostanie podpisana umowa partnerstwa regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji projektu.

 

 1. Kryteria dokonania wyboru Partnera.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera kierując się następującymi kryteriami:

 

 1. Kryteria opisane w części I pkt. 1. – 3. - oceniane będą na zasadzie spełnia/nie spełnia
 2. Kryteria oceny oferty, o których mowa w części III pkt. a-c:
 • kryterium a. opisane w pkt. IIIa – 30 pkt
 • kryterium b. opisane w pkt. IIIb – 40 pkt
 • kryterium c. opisane w pkt. IIIc – 30 pkt

 

 1. Dokumentacja składająca się na ofertę.

Oferta złożona przez zainteresowanych oferentów powinna zawierać co najmniej:

 

 1. Wyciąg z KRS lub CEIDG
 2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno –prawnych, ani wobec innych podmiotów (załącznik 2).
 3. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego/CEIDG).
 4. Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty,
  o których mowa w części I pkt 1. (załącznik 1);
 5. Informację o osobie opisanej w części I pkt 4. ze wskazaniem zajęć prowadzonych przez Oferenta na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które nadzorowała ta osoba oraz zakresu jej obowiązków i załączeniem oświadczenia tej osoby o gotowości współpracy z Oferentem w ramach projektowanego Partnerstwa - (załącznik 3).
 6. Opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w części III pkt a-c.
 7. Deklaracja przygotowania przez Partnera wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie
  z dokumentacją konkursową

 

Wszelkie zapytania związane z naborem partnerów można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • Termin i sposób składania ofert

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach  Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.3  Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020”, można składać osobiście  w godzinach urzędowania do dnia
20 grudnia 2018r. (tj. 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim) w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

 

 • Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim http://umnowemiasto.pl.

 

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 2. Podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione.
 3. Umowa może zostać rozwiązana szczególnie w przypadku nie uzyskania dofinansowania.
 4. Negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej.
 5. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 6. W przypadku unieważnienia naboru Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

 

 Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 28 listopad 2018 09:22
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem