Przejdź do treści
Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
 • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues

A+ A A-
WOW

WOW (31)

Doposażenie Nowomiejskich placówek

Placówki przedszkolne w Nowym Mieście Lubawskim zostały doposażone w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskiej, w kolejne meble i pomoce dydaktyczne. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 otrzymały m.in. dobrze wyposażoną salę sensoryczną, zestawy pomocy do prowadzenia zajęć muzycznych. Przedszkole Miejskie wyposażono w nowe stoliki i krzesełka oraz pomoce do prowadzenia zajęć. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 wyposażono w meble – regały, szafki, stoliki, krzesełka, dywany i tablice. Dzięki projektowi możliwe było utworzenie we wrześniu 2018r. od podstaw 2 nowych grup przedszkolnych. Szkoła Podstawowa Nr 2 postawiła na wyposażenie swoich oddziałów w pomoce do nauki programowania, które otrzymała w większej ilości. Pozostałe szkoły także otrzymały mniejsze pakiety do programowania. Wartość sprzętu wyniosła 41.722,14 zł, wcześniejsze wyposażenie – m.in. pomoce dydaktyczne, tablety kosztowało 85.694,38 zł. Ogółem do placówek przedszkolnych zakupiono w ramach projektu wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 130.384,66 zł. Zakupiony sprzęt umożliwił rozpoczęcie we wrześniu 2018r. bezpłatnych zajęć dla wszystkich dzieci przedszkolnych, w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego, rozwijania kompetencji społecznych, kreatywności muzyczno-ruchowej oraz podstaw programowania.

Czytaj dalej...

Doposażenie żłobka

W ramach projektu pn. Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, działający od listopada 2018 roku Żłobek, został powiększony o kolejne 20 miejsc. Obecnie Żłobek gotowy jest do przyjęcia 36 maluchów. Oddziały otrzymały zestawy mebli i wyposażenie sal głównych, wyposażenie miejsca odpoczynku, szatni i łazienki. Zakupiono m.in. krzesła do karmienia, szafy na łóżeczka i pościel, zestawy naczyń i sztućców, wyposażenie łazienki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Kolejne wyposażenie dotrze do placówki w przyszłym miesiącu.

 

Czytaj dalej...

Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Regulamin rekrutacji i udziału uczestników

Projektu „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”

 

 • 1

DEFINICJE/SŁOWNICZEK

 1. Projekt -projekt pn. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” RPWM.10.04.00-28-0023/18 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, działanie 10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 2. Beneficjent Projektu - Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie.
 3. Realizator – Żłobek Miejski, ul. Tysiąclecia 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 4. Biuro projektu – Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, pok. 34, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 5. Żłobek – Żłobek Miejski wchodzący w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim.
 6. Strona internetowa projektu - należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie http//umnowemiasto.pl.
 7. Dokumenty rekrutacyjne - dokumenty składane przez kandydatów do projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikacji do projektu, w tym zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające status uczestnika.
 8. Kandydat do projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu.
 9. Uczestnik projektu - osoba, z którą podpisano umowę uczestnictwa w projekcie.
 10. Oświadczenia uczestnika projektu - należy przez to rozumieć deklaracje regulujące udział uczestników w projekcie składane w trakcie rekrutacji oraz na każdym etapie realizacji projektu.
 11. System SL2014- centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą.
 12. Statut Żłobka - przyjęty uchwałą XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
  z dnia 26 czerwca 2018r.
 13. Regulamin żłobka -Regulamin Organizacyjny Nr 1 /2018/2019 z dnia 03.09.2018 r.
 14. Dane osobowe- dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm.).
 15. Osoba niepełnosprawna - osoba z niepełnosprawnością w świetle przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 ze zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535 ze zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Projekt „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” RPWM.10.04.00-28-0023/18 jest realizowany przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, działanie 10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 2. Regulamin rekrutacji i udziału uczestników projektu obowiązujący, zwany dalej Regulaminem, określa  zasady  rekrutacji,  warunki  i  kryteria uczestnictwa  w projekcie,  wzór oświadczenia uczestnika oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku, wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
  26 czerwca 2018r. stanowi wkład własny do projektu.

                                                                                                                            

 1. Projekt skierowany  jest  do  osób zamieszkałych na  terenie Nowego Miasta Lubawskiego lub pracujących/podejmujących pracę lub uczących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz nieaktywnych  zawodowo z  powodu opieki  na  dzieckiem  do  lat  3,  w  tym bezrobotnych, biernych  zawodowo (w tym osób przebywających na urlopach wychowawczych) lub pracujących i opiekujących się dzieckiem do lat 3.
 2. Projekt przewiduje zwiększenie miejsc opieki żłobkowej w Żłobku Miejskim o 20 miejsc. Łącznie w ramach projektu będzie dostępnych 36 miejsc żłobkowych.
 3. Okres opieki w ramach Projektu trwa do 31.10.2020 roku.
 4. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego postanowienia w przyjętym brzmieniu.
 5. Aktualizacja regulaminu  i  wszelkich  dokumentów  związanych  z  rekrutacją  i  udziałem
  w projekcie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
 6. Bieżące informacje  o  realizacji projektu będą  na  stronie internetowej Projektu.

 

 • 3

 

PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

 1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel koordynator
 2. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w terminie 19.12.2018r. do 9.01.2019r. i dotyczy przyjęcia dzieci z dniem 14.01.2019 r. Rodzice, którzy będą zainteresowani przyjęciem dziecka w terminie późniejszym umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.
 3. W wyniku pierwszej rekrutacji do udziału w projekcie wyłonionych zostanie, zgodnie z listą rankingową 36 osób (kobiet i mężczyzn),spełniających warunki uczestnictwa.
 4. Do rekrutacji przystępują osoby, których dzieci uczęszczają do żłobka od listopada 2018r.
 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy lista Uczestników będzie niepełna, Beneficjent projektu przewiduje przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych i kwalifikowania uczestników do udziału w projekcie po terminie określonym w §3 ust.2.
 6. Etapy procesu rekrutacji Uczestników Projektu:
 • Akcja informacyjno-rekrutacyjna, przyjmowanie zgłoszeń  i  dokumentów rekrutacyjnych:
 1. dokumenty rekrutacyjne   przyjmowane będą od 19.12.2018   do   01.2018   w   godz. od 9:00 do 15:00. Miejscem przyjmowania dokumentów i udzielania informacji – Żłobek Miejski w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 3 oraz biuro projektu,
 2. dokumenty rekrutacyjne dostępne   są  w Żłobku Miejskim, na   stronie   internetowej   http://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na stronie internetowej Projektu (http://umnowemiasto.pl) – zakładka projekty edukacyjne.
 • Formalna ocena zgłoszeń

Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o złożony komplet poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (formularze i oświadczenia stanowiące załączniki do Regulaminu) oraz oświadczeń/ zaświadczeń w przypadku ubiegania się o kryteria punktowane i potwierdzające status na rynku pracy (zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie: macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym bądź zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu w ewidencji osób bezrobotnych.

 

 1. kryteria formalne - weryfikacja kryteriów formalnych/obligatoryjnych rekrutacji do projektu (spełnia/nie spełnia)
 • rodzic/opiekun prawny dziecka do lat 3 - mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub osoba pracująca/podejmująca pracę lub ucząca się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

oraz

 • rodzic/opiekun prawny dziecka do lat 3 – osoba nieaktywna zawodowo z  powodu opieki  na  dzieckiem  do  lat  3,  w  tym bezrobotna, bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) lub osoba pracująca i opiekująca się dzieckiem do lat 3
 1. kryteria dodatkowe (kryteria punktowane).

Kryteria te nie są obowiązkowe ale wpływają na pozycję na liście rankingowej i rezerwowej:

 • rodzic/opiekun prawny z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie
  o niepełnosprawności) – 14 punktów
 • dziecko z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) – 20 punktów
 • rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (wymagane oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka) –14 punktów
 • dochód nie przekraczający 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (wymagane potwierdzenie/oświadczenie) – 10 punktów
 • rodzina wielodzietna (wymagane oświadczenie) – 20 punktów

 

 1. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej/rezerwowej decyduje data złożenia formularza rekrutacyjnego. Osoby zakwalifikowane do Projektu otrzymają wiadomość pocztą elektroniczną na podany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail lub telefonicznie na podane dane w formularzu.
 • Procedura odwoławcza - odwołania wyłącznie w formie pisemnej przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji,
 • Beneficjent projektu dopuszcza rekrutację ciągłą na wolne miejsca żłobkowe. Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane do listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń i według przysługującej punktacji. Z listy rezerwowej do projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w liście rezerwowej.

 

 • 4

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. W projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie, złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne i spełniły warunki określone w procedurze rekrutacyjnej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych i danych wymaganych w systemie SL2014
 • monitorowanie sytuacji na rynku pracy drugiego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy).
 1. Podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu będzie monitorowane przez cały okres udziału w Projekcie. Uczestnik na każde wezwanie lub w terminach określonych w umowie uczestnictwa przedkłada informację o zatrudnieniu swoim i/lub drugiego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy).
 2. Uczestnik wnosi wkład własny do Projektu w postaci pokrycia kosztów wyżywienia, zgodnie
  z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Statutu Żłobka Miejskiego oraz Regulaminu Żłobka.

 

 • 5

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
  • udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • przyjęcia jego dziecka do Żłobka objętego Projektem i objęcia go opieką zgodnie z regulaminem żłobka,
  • zgłaszania uwag, komentarzy i sugestii dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu,
  • rezygnacji z udziału w Projekcie.

 

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
  • złożenia podpisanego kompletu dokumentacji rekrutacyjnej,
  • przekazania niezbędnych danych osobowych w wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu,
  • niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu,
  • udostępniania danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, w tym danych wymaganych w systemie SL2014
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i jego dziecka do celów związanych realizowanym Projektem, zgodnie z zasadami RPWM 2014-2020
  • dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez przekazywanie rzeczowych informacji
   o Projekcie
  • wypełniania wymaganych do monitoringu Projektu wszelkich ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych dotyczących Projektu, jego przebiegu i rezultatów, w tym dotyczących statusu na rynku pracy drugiego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu, Statutu Żłobka Miejskiego.
 2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu rekrutacji i umowy uczestnictwa w Projekcie.
 3. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez daną osobę postanowień niniejszego regulaminu i umowy uczestnictwa w Projekcie, decyzję
  o wykreśleniu uczestnika z listy uczestników Projektu podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w porozumieniu z koordynatorem projektu.
 4. Wszystkie osoby korzystające z oferowanych form wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla RPWM na lata 2014 - 2020.
 5. Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik procesu rekrutacji.
 • 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu, w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, zmian we wniosku o dofinansowanie, zmiany wytycznych krajowych, przepisów prawa krajowego lub w wyniku zaleceń instytucji uprawnionych do kontroli Projektu.
 3. Terminy rekrutacji mogą ulegać zmianom jeśli nie naruszają postanowień wniosku
  o dofinansowanie Projektu.
 4. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu i zaprzestania udzielania wsparcia w ramach Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie
  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjent projektu.
 6. W przypadkach o których mowa w ust. 4 i 5 osobom korzystającym z oferowanego wsparcia w ramach Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta projektu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu, w tym Dokumenty Rekrutacyjne i inne dokumenty można uzyskać na stronie internetowej Beneficjenta projektu lub osobiście/telefonicznie w biurze projektu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
 2. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych/obligatoryjnych (Załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów dodatkowych/punktowych (Załącznik nr 3)
 5. Karta informacyjna.

Zatwierdzam

 

 

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 18.12.2018r.

Czytaj dalej...

Realizacja projektu ”Wiedza i umiejętności kapitałem w przyszłość" w SP nr 1


Podczas specjalistycznych zajęć logopedycznych w ramach realizacji projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” uczniowie wykonywali pracę nad korektą wad wymowy rozpoczynając od ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne oraz  ćwiczeń oddechowych. Do zajęć wykorzystywane są  pomoce dostępne w szkole.
Natomiast na zajęciach przyrodniczo-matematycznych dzieci odkrywały jesienną spiżarnię - wyróżniały części składowe roślin, oceniały które części składowe są jadalne, wymieniały sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców, określały ich wartości odżywcze oraz wpływ na organizm człowieka.
Podczas zajęć z chemii przeprowadzone zostały doświadczenia, które pozwoliły wytworzyć dwutlenek węgla. Uczniowie zajmowali się sporządzaniem mieszanin substancji oraz rozdzielaniem ich różnymi sposobami. Liczone były składy mieszanin oraz średnia masa atomowa na podstawie ilości poszczególnych izotopów pierwiastka. Uczniowie zajmowali się również obliczaniem stężeń roztworów.
Na zajęciach wyrównujących z biologii omawiana była budowa organizmów wielokomórkowych oraz składniki chemiczne organizmów. Uczniowie wykonywali preparaty mikroskopowe, które później oglądali i analizowali pod mikroskopem.
Podczas kółka matematyczno-przyrodniczego uczniowie odbyli wycieczkę do lasu, której celem było wyjaśnienie, w jaki sposób rośliny i zwierzęta szykują się do nadchodzącej zimy. Uczniowie rozpoznawali gatunki krzewów, drzew oraz napotkanych zwierząt. Podczas wycieczki dzieci prowadziły proste obserwacje (w parku obserwowały wiewiórkę, sikorki i grzyby, a w lesie znalazły ślady sarny). Uczniowie poznali zasady zachowania się w parku i w lesie oraz sposoby prowadzenia obserwacji.

Czytaj dalej...

Zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim


W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” podczas zajęć z języka angielskiego realizowane były jesienne zajęcia w przedszkolu. Dzieci uczyły się słownictwa w praktyce, najmłodsza grupa malowała kolorowe jesienne drzewo pieczątkami z ziemniaka, a starsze grupy tworzyły zwierzątka i grzybki z darów jesieni: ślimaki z kasztanów, jeże z szyszek oraz grzybki z kasztanów i żołędzi.

Czytaj dalej...

Wycieczka SP1 do Warszawy

W dniu 10 października 2018 r.   grupy WOW „Eksperymentalne poznawanie świata” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.   pojechały do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wycieczki było  rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczestników, jak również poznawanie  swoich mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań w zakresie nauk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Wykonywane zadania łączyły nowoczesną edukację z doskonałą zabawą. Uczestnicy projektu samodzielnie zdobywali wiedzę, korzystając z licznych interaktywnych stanowisk. Wystawa dawała możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, eksperymentowania ze zjawiskami przyrodniczymi, samodzielnego wyjaśniania zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych. Po eksperymentowaniu w CNK grupa udała się do „Domu Zagadek”.  To idealne miejsce, gdzie można było odciąć się od rzeczywistości na 60 minut i razem spróbować swoich sił w rozwiązywaniu różnych zadań. W cudowny klimat wprowadziły  zainteresowanych uczniów  profesjonalnie przygotowywane wystroje pokojów oraz ciekawe i interaktywne zagadki.   Dzieci wykazały  się nie lada sprytem, logicznym myśleniem, spostrzegawczością i refleksem przy  rozwiązywaniu różnych zadań. Na przykład w pokoju „Polana” las  skrywał jakąś tajemnicę.  Zadaniem  grupy było odnalezienie serca lasu […] W pokoju „P@ssword” pokazany był  świat jako  idealna kompozycja barw.  Został on  zaburzony,  a grupa musiała go  naprawić.  Dzieci wkraczały do abstrakcyjnego świata zbuntowanych kolorów, gdzie nic nie było na swoim miejscu. Dookoła panował chaos i rozgardiasz, który należało uporządkować.  Natomiast w pokoju „Poza światem” po przeżytej katastrofie lotniczej należało wejść w głąb wyspy, aby przetrwać. Wycieczka  spełniła założone cele, pozwoliła uczestnikom zdobywać wiedzę w trakcie zabawy, przyczyniła się do integracji grupy i uświadomienia uczestnikom ich predyspozycji psychofizycznych. Ujawniła również umiejętności funkcjonowania w grupie i współpracy w zespole. Podobne doświadczenia dwa tygodnie wcześniej miała grupa WOW „Liczę i o zdrowie dbam w praktyce”.  Uczniowie byli w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Poza tym w Akwarium Morskim na warsztatach terenowych poznali  florę i faunę Bałtyku. Wszyscy szczęśliwi i pełni wrażeń późnym wieczorem wrócili do swoich domów. Ten inspirujący program przygotowali: Irena Światkowska, Wioletta Bączek- Samulewicz, Jarosław Kamiński, Katarzyna Zapałowska i  Marzena Cieplak.

.

 

Czytaj dalej...

Wycieczka do Olsztyna

2 października grupa 44 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wybrała się na kolejną wycieczkę w ramach projektu WOW. Tym razem dzieci pojechały do Olsztyna. Po drodze odwiedziły Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.  Tam zwiedzały budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, wyposażenie chałup pokazujące metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Przewodniczka swoją opowieścią zachwyciła wszystkich uczestników wycieczki. Nawet końcowy egzamin wiedzy był  wspaniałą i pouczającą zabawą. Po udanej podróży w czasie, dzieci udały się do  największego parku rozrywki Warmiolandii w Olsztynie. W strefie szaleństwa pokonywały  przeszkody, labirynty, zjeżdżalnie, korzystały  z huśtawki,  basenu z kulkami, a strefie kreatywnej zabawy z mnóstwa kolorowych klocków. Strefa interaktywna zapraszała do stołu multimedialnego wyposażonego w 23 aplikacje stworzone specjalnie dla dzieci, który przyjmie dotyk 32 palców. Strefa nauki pobudzała do wysiłku intelektualnego. Tam pod czujnym okiem chemika dzieci robiły doświadczenia, eksperymentowały i obserwowały. Na amatorów jazdy czekały samochodziki elektryczne prosto  z toru Formuły 1. Tuż obok toru znajdowała się ogromna zjeżdżalnia dmuchana, dalej spiralna, podwójna i wiele  innych ślizgów. Miejsce to cieszyło się dużym powodzeniem wśród dzieci.  Po ogromnej dawce zabawy wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni niechętnie opuszczali park rozrywki. Ostatnim punktem wycieczki było planetarium. Dzieci obejrzały seans filmowy „Rosetta”, który opowiedział historię słynnej sondy. Pełni wrażeń i bogatsi o nową wiedzę dzieci wróciły do domu, aby opowiedzieć o swoich wrażeniach najbliższym. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Mirosława Mamińska, Jagoda Kowalska, Justyna Wiśniewska i Katarzyna Zapałowska.

Czytaj dalej...

Wycieczka do Gdyni

Dnia 28 września 2018 odbyła się wycieczka do Gdyni. Wyjazd był związany z realizacją programu „Wiedza otwarta dla wszystkich”. Wzięło w niej udział 30 uczniów (klas 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej) zaangażowanych w dodatkowe zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich.

Młodzież zwiedziła  Akwarium Gdyńskie działające przy Morskim Instytucie Rybackim. Poznała mieszkańców czterech biotypów: rafy koralowej, toni oceanicznej, Amazonii i Morza Bałtyckiego. Największą ciekawość wzbudziły węgorze elektryczne, nadymka, rekin „Wobbi” i anakonda.

Kolejnym punktem programu było Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. To interaktywna wystawa, której główną ideą jest nauczanie poprzez zabawę. To miejsce, które wyzwala kreatywność, pobudza ciekawość świata i głód wiedzy. Wystawa główna podzielona jest na strefy tematyczne: hydroświat, drzewo życia, niewidoczne siły, akcja – człowiek, kierunek zdrowie. W Centrum Nauki przy niektórych stanowiskach nasi uczniowie cierpliwie stali w kolejce – symulator jazdy samochodem, przemieszczanie się za pomocą wózka inwalidzkiego, czy jak będę wyglądać za 30 lat.

Opiekunami wycieczki były H. Graczyk, J. Józefowicz i T. Bagińska.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem