Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (55)

Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2019-2023

1. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo, bariery architektoniczne, usprawnienia komunikacyjne, infrastruktura rekreacyjna oraz potrzeby seniorów niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie aktów prawnych, uchwał Rady Miejskiej oraz programów i strategii dotyczących osób starszych.

3. Integracja działań różnorodnych podmiotów pracujących na rzecz seniorów, współpraca w zakresie wymiany informacji i wspólne działania.

4. Współpraca z Władzami Miasta i Radnymi Rady Miejskiej przy rozwiązywaniu bieżących potrzeb i oczekiwań seniorów.

5. Opracowanie ankiety dla Seniorów celem pozyskania danych o potrzebach i utrudnieniach w funkcjonowaniu. Wypracowanie wniosków i sposobów ich rozwiązywania przez władze miasta i podległe im służby.

6. Tworzenie i doskonalenie informacji dla Seniorów poprzez prowadzenie strony internetowej, uaktualnienie informatora tradycyjnego oraz opracowanie informatora internetowego, współpraca z referatem promocji i współpracy zagranicznej UM oraz lokalnymi mediami.

7. Inspirowanie społeczności seniorów do organizowania samopomocy szczególnie w okresach trudnych np. pandemia, anomalie pogodowe i inne wypadki losowe.

8. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez organizacje spotkań i pogadanek z prawnikiem, rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielami służb mundurowych i medycznych.

9. Kontynuacja zainicjowanych przez Miejską Radę Seniorów konkursów takich jak: miejsce przyjazne seniorom, firma przyjazna seniorom, aktywny senior.

10. Udział radnych w szkoleniach, konferencjach, kongresach i innych formach służących do zapoznania z aktualnymi założeniami polityki senioralnej oraz pozyskiwania niezbędnej wiedzy do działalności Miejskiej rady Seniorów.

11. Współpraca z innymi Radami w naszym rejonie, udział w pracach Wojewódzkiej Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurkiego oraz Ogólnopolskiej Fundacji o współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie.

12. Propagowanie wprowadzonych przez władze miasta rozwiązań ułatwiających życie seniorom tj. karta seniora, koperta życia, teleopieka.

13. Współpraca w wspieranie nowo powstałych Klubów Seniora działających na terenie miasta.
14. Udział Radnych Miejskiej Rady Seniorów w pracach Rady Miasta oraz innych gremiach zajmujących się problematyką osób starszych.

15. Powołanie Rzecznika Prasowego Miejskiej rady Seniorów.

16. Nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań.

17. Inicjowanie działań edukacyjnych z różnych dziedzin np. edukacji cyfrowej, zdrowie, bezpieczeństwa seniorów.

18. Wprowadzenie dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów, wyznaczenie miejsca i godzin ww. dyżurów jeden raz w miesiącu.

Przedstawiony plan jest ramowym planem na drugą kadencję obejmującą lata 2019-2023, który może być aktualizowany o ważne wydarzenia i nowe zadania podczas bieżącej pracy Miejskiej Rady seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.


Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów został przyjęty do realizacji w dniu 15 lipca 2020 r.

Czytaj dalej...

II Sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 15.07.2020 r. odbyła się II Sesja Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Ze względu na pandemię długo czekaliśmy, aby odbyć ww. sesję, zatwierdzającą Plan Pracy.
W Sesji, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wzięło udział 10 Radnych.

Podczas Sesji zatwierdziliśmy jednogłośnie przedstawiony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów – Lecha Bobera ramowy plan pracy na II kadencję.

Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Lilia Karczyńska omówiła sytuację nowomiejskich seniorów w okresie pandemii.

Wysłuchaliśmy informacji na temat działalności nowo utworzonych klubów seniora, które przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu – Paulina Rolka.

Miejska Rada Seniorów wybrała swojego rzecznika prasowego, którym została Radna Jolanta Leśniowska.

Do sytuacji seniorów w okresie pandemii oraz działalności klubów seniora odniósł się w dyskusji obecny na sesji Zastępca Burmistrza – Damian Artuszewski.

W imieniu Miejskiej Rady Seniorów jej przewodniczący podziękował władzom miasta oraz władzom samorządowym i jednostkom organizacyjnym UM za prace i pomoc seniorom w trudnym okresie pandemii a szczególnie w jej początkowym okresie.

Kończąc posiedzenie II sesji Miejskiej Rady Seniorów przewodniczący podziękował za przybycie, życzył Radnym dużo zdrowia oraz satysfakcji z realizacji przyjętych w planie pracy zadań na rzecz nowomiejskich seniorów.

Czytaj dalej...

II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad II sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z roboczego zebrania w dniu 06.03.2020 r.
4. Informacje przewodniczącego o sytuacji seniorów w okresie pandemii.
5. Informacje o działalności Klubów Seniora.
6. Przedstawienie projektu planu pracy na lata 2019-2023 oraz na rok 2020.
7. Dyskusja.
8. Wybór rzecznika prasowego Miejskiej Rady Seniorów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Rusza bezpłatny program „Aktywny senior w domu”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, GIS i Ministerstwo Zdrowia odradza seniorom wychodzenie na dwór. Rekomendacje ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa przez zakażeniem nowym koronawirusem, niestety znacznie ograniczają aktywność fizyczną wśród osób starszych. Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowali program profilaktyczny „Aktywny senior w domu” na czas pandemii COVID-19.

Filmiki z serią ćwiczeń dla seniorów są darmowe. Można wspólnie ćwiczyć oglądając je na stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz stronie internetowej You Tube Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj dalej...

Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie!

Za nami pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych, z uznaniem też przyjmuje wszelkie działania oraz inicjatywy pod hasłem „Chrońmy naszych seniorów!”.

Czytaj dalej...

I Robocze Zebranie naszej Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

W dniu 05.03.2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się I Robocze Zebranie naszej Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych.

Głównym tematem było zapoznanie radnych seniorów ze Statutem Rady.
Drugim tematem było przygotowanie do opracowania:

- Ramowego planu pracy na II kadencję 2019-2023
- Opracowanie rocznego planu pracy na rok 2019/2020

Przewodniczący Rady przedstawił kilka propozycji do ramowego planu pracy.
Na Zebraniu radni otrzymali przygotowane przez Urząd Miasta i przewodniczącego teczki z materiałami niezbędnymi do pracy: Statut, plany pracy i sprawozdanie z ubiegłej kadencji.
Radni zostali zobowiązani, aby w ciągu 2 tygodni zgłosili do przewodniczącego problemy do planu pracy.
Powołany zespół opracuje plan działania, który będzie zatwierdzony w miesiącu marcu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Lech Bober
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów

Czytaj dalej...

Pierwsza sesja Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

We wtorek 25 lutego 2020 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.
Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, który powitał gości, m.in. Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Józefa Blank  i Kierownik  Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorotę Osińską oraz przybyłych kandydatów na radnych. Po okolicznościowych przemówieniach, kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Rady. Ostatecznie po przeprowadzeniu głosowania ukształtowało się prezydium w niżej wymienionym składzie:

 

Lech Bober – Przewodniczący Rady
Lilia Karczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady
Urszula Rau – Sekretarz Rady

 

Gospodarz Miasta Józef Blank wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Nadolskim pogratulowali nowo wybranemu Przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów II kadencji.
Po wyborze Przewodniczący Lech Bober przejął prowadzenie sesji dziękując za wybór i zaufanie. Przewodniczący w podsumowaniu zapewnił, że w najbliższym czasie opracowane będą zagadnienia, którymi będzie zajmowała się Rada dla dobra wszystkich Seniorów naszego miasta.

Czytaj dalej...

I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 8 ust.1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad I sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 25 lutego 2020 r. godz. 11:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wystąpienie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Wybór przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) określenie zasad głosowania,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
7. Wybór wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie tajne,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
8. Wybór sekretarza Miejskiej Rady Seniorów:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie tajne,
c) ogłoszenie wyników głosowania.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem