Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 22.02.2017 roku odbyła się V sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.
Głównymi tematami obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności MRS na przestrzeni minionego roku oraz przyjęcie planu pracy Rady na 2017 rok. Obydwa te dokumenty zostały przyjęte w głosowaniu (przedstawiamy je poniżej).
W obradach sesji uczestniczyli – Burmistrz Nowego Miasta Józef Blank oraz jego Zastępca Krzysztof Widźgowski. W spotkaniu brała również udział Kierownik MOPS pani Elżbieta Rogowska, Kierownik referatu oświaty, kultury i sportu pani Dorota Osińska.
Istotnym punktem obrad było przedstawienie założeń i form działania nowopowstałego Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Grunwaldzkiej. Prezentację przeprowadziły panie Agata Szulc - Prezes NZOZ Eskulap i Iwona Gawińska – pielęgniarka prowadząca.
Zachęcamy seniorów do korzystania z usług DDOM. Bliższych informacji można uzyskać na www.eskulap.pl lub bezpośrednio w DDOM.
Radni MRS zobowiązali się do informowania swoich środowisk o możliwościach korzystania z tych świadczeń.

 
Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskimw okresie od 2 X 2015 - XII 2016r.


Miejska Rada Seniorów to organ pomocniczy i podmiot do współpracy w wymiarze partnerskim z samorządem lokalnym i społecznością w kształtowaniu polityki senioralnej. Ma charakter konsultacyjny, opiniodawczo-doradczy i inicjatywny. Najważniejszym celem Rady jest integracja , wsparcie i reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów, współpraca z władzami miasta w przedstawianiu propozycji i inicjatyw w działaniu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego i wydawanie opinii oraz wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów. Miejska Rada Seniorów nie posiada, podobnie jak Młodzieżowa Rada Miasta, żadnych uprawnień władczych. Nowomiejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24.04.2015r. Inauguracja wraz z uroczystym ślubowaniem radnych - seniorów odbyła się w dniu 2 X 2015r. Kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów zostali wytypowani przez nowomiejskie środowiska seniorskie takie jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, klub seniora przy MOPS, Związek Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa oraz Towarzystwa Śpiewacze. Podczas tej sesji wybrano prezydium Rady w składzie:
Lech Bober – przewodniczący
Kazimierz Przybylski – V-ce przewodniczący
Janina Tykarska - sekretarz
W okresie sprawozdawczym odbyliśmy 4 sesje Miejskiej Rady Seniorów oraz kilka zebrań i narad roboczych, na których omawialiśmy zadania statutowe naszej Rady.
Działalność Rady rozpoczęliśmy konsultacjami do opracowania ramowego planu działania Rady na lata 2015-2019, które zostały przedstawione Radnym oraz na ich podstawie został opracowany roczny plan pracy przedstawiony na kolejnej III sesji Miejskiej Rady Seniorów w dniu 24 II 2016r.Plan ten został jednogłośnie przyjęty do realizacji. W celu efektywniejszej pracy Rady powołano 4 zespoły robocze , które zajmują się określoną tematyką i są to:
- zespół ds. kontaktu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i integracji seniorów,
- zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
- zespół ds. polityki senioralnej oraz spraw ekonomiczno-socjalnych,
- zespół ds. edukacji, kultury, wypoczynku i rekreacji.
Istotnym elementem naszego działania jest współpraca międzypokoleniowa, wyrazem tego było podjęcie uchwały o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta w dniu 24 II 2016r.
Członkowie Miejskiej Rady Seniorów uczestniczą w obchodach lokalnych świąt i uroczystości rocznicowych tj.: powrót naszego miasta do macierzy, Święto Flagi, Święta Niepodległości oraz kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej. Niewątpliwie dużym osiągnięciem była inicjatywa MRS zorganizowania Nowomiejskich Dni Seniora wspólnie z Urzędem Miasta przy ogromnym wsparciu władz i osobiście p. Burmistrza i jego zastępcy.
Nowomiejskie Dni Seniora wniosły konkretne wymierne efekty dla seniorów , były to ciekawe wykłady, warsztaty spotkania , występy artystyczne, ale najważniejsze to udostępnienie i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora- wersji lokalnej, dzięki której nasi seniorzy mogą korzystać ze zniżek w wybranych punktach usługowych, sklepach, restauracjach. Do tej pory Kartę Seniora odebrało i korzysta z niej około 160 seniorów, w tym 115 w 2016. Nasze miasto po spełnieniu warunków zostało ogłoszone przez obecnego na Nowomiejskich Dniach Seniora prezesa Stowarzyszenia „MANKO” z Krakowa Łukasza Salwarowskiego miastem przyjaznym seniorom.
Należy nadmienić, że Miejska Rada Seniorów była inicjatorem wprowadzenia Koperty Życia dla naszych seniorów. Uważamy, że jest to bardzo potrzebne rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy seniorzy sami przebywają przez wiele godzin w domu lub są samotni. Ważne jest również to, że jesteśmy Radą i miastem, w którym funkcjonują w/w ułatwienia dla seniorów. W miesiącu maju 2016 r. radni Miejskiej Rady Seniorów uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe do Warszawy, gdzie m.in. zapoznaliśmy się z zabytkami stolicy, zwiedziliśmy Sejm oraz obejrzeliśmy spektakl w teatrze Roma. Szkoda, że nie doszło do zaplanowanego spotkania z Komisją polityki Senioralnej.
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów brał udział w 3 konferencjach ogólnopolskich i dotyczy to Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów na temat „Seniorzy szansą społecznego rozwoju- Rola Gminnych Rad Seniorów” w Krakowie w miesiącu kwietniu.
Konferencji” Rady Seniorów- partnerstwo z Samorządami” 1 X w Warszawie w Sali kolumnowej w Sejmie RP.
oraz „ZOOM na Rady Seniorów-Masz Radę -masz wpływ” w Warszawie
19-20 X 2016 organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
W/w konferencje oraz szkolenia poszerzyły wiedzę na temat funkcjonowania Rad Seniorów oraz dały możliwości wymiany doświadczeń między radami z całego kraju.
Miejska Rada Seniorów ustawicznie współpracuje z różnymi podmiotami w obszarze polityki senioralnej. Miejska Rada Seniorów w ramach aktywizacji intelektualnej edukacji seniorów jest organizatorem lub współorganizatorem wykładów z tematyki dotyczącej seniorów. Tematyka ta, to m.in.:. „Bezpieczny Senior”, „Porady rzecznika praw konsumenta”, „Bezpieczeństwo pożarowe seniorów” oraz wykłady w ramach Nowomiejskich Dni Seniora tj.:”Aktywizacja społeczna osób 60+”, „Podstawowe potrzeby życiowe osób niesamodzielnych, opieka nad niesamodzielnym seniorem”, „Prawo spadkowe”.
Dużą rolę w naszej pracy przywiązujemy do przekazywania informacji o naszej pracy, dlatego też powołaliśmy rzecznika prasowego. Mamy też własną stronę internetową, której uruchomienie trwało stosunkowo długo, ale mamy nadzieję, że aktualnie po pewnych modyfikacjach organizacyjno-technicznych spełni oczekiwania naszych seniorów. Radni MRS wzięli udział w warsztatach medialno-obywatelskich podczas Nowomiejskich Dni Seniora. Kończąc nasze ponad roczne sprawozdanie pomimo niezaprzeczalnych dokonań oraz zaistnienia w naszym środowisku występuje pewien niedosyt w działaniu.
Moje uwagi dotyczą głównego zadania Miejskiej Rady Seniorów, czyli roli opiniotwórczej, doradczej, inicjatywnej, która generalnie w naszej radzie było za mało. Myślę, że przyczyną był brak doświadczenia z naszej strony, ale uważam, że różne gremia przygotowujące plany, budżety oraz założenia dotyczące polityki senioralnej nie wykorzystały w pełni tej możliwości.
W kontekście wypowiedzi przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów na warszawskiej konferencji „Rady Seniorów-Partnerstwo z Samorządami, że „rady nie są od umilania życia seniorom” lecz przede wszystkim od wypełniania merytorycznych zadań wynikających ze statutu moje spostrzeżenia nabierają szczególnego znaczenia.
Kończąc sprawozdanie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Rada została powołana, że zaistniała, podjęła swoje działania. Szczególnie jesteśmy wdzięczni, co jeszcze raz pragnę podkreślić, panu Burmistrzowi i jego zastępcy za niebywałe zaangażowanie i osobisty udział w przygotowaniu i zorganizowaniu Nowomiejskich Dni Seniora. Była to impreza o randze ogólnopolskiej i niewątpliwie przyczyniła się do promocji miasta , a także naszej rady.
Do Radnych zwracam się o zwiększenie aktywności w działaniu na rzecz swoich środowisk, o wsłuchanie się w problemy występujące w tych środowiskach oraz przekazywanie tych problemów do nas, które skierujemy do odpowiednich adresatów.

 

 

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM NA 2017 ROK

 

            Niniejszy plan pracy wynika z planu działania Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2015-2019 przyjętego uchwałą z dnia 24 II 2016r. W roku 2017 propozycje głównych zadania są następujące:

1.     Upowszechnianie roli i zadań Miejskiej Rady Seniorów w środowisku seniorów oraz w instytucjach pracujących na rzecz osób starszych.

2.     Podejmowanie działań zmierzających do obligatoryjnego zasięgania opinii  i korzystania z doradztwa Miejskiej Rady Seniorów w tematyce dotyczącej seniorów.

3.     Ustalenie i wdrożenie form i zasad współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych ( Rada Miasta, MOPS, PCPR, Rada ds. osób niepełnosprawnych itp.)

4.     Wprowadzenie zasady uczestnictwa Radnych MRS w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji , w tym opiniowanie dokumentów wnoszonych podczas obrad Rady Miasta w przypadku tematyki związanej ze środowiskiem seniorów.

5.     Prowadzenie ciągłego dialogu radnych MRS z samorządem oraz społecznością lokalną ze zwróceniem szczególnej uwagi i przekazywanie problemów  osób starszych  ze środowisk, z których zostali desygnowani do Rady.

6.     Udział MRS w opracowaniu Informatora dla seniora z zakresu np. prawa (spadkowe, konsumenta), opieki społecznej , edukacji, uprawnień, opieki społecznej , medycznej itp.

7.     Przeprowadzenie szkolenia dla członków MRS z ustaw i tematyki dotyczącej działalności oraz  kompetencji  i metod pracy Rady.

8.     Zapoznanie i propagowanie programu certyfikacji OK SENIOR  pozwalającego na wybór sprawdzonych dóbr i usług skierowanych do osób starszych.

9.     Kontynuacja dialogu międzypokoleniowego w myśl programu ”Różne pesele a wspólne cele” -  organizacja Europejskiego dnia Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 29.IV.

10.   Podjęcie merytorycznej pracy przez powołane w ubiegłym roku zespoły problemowe.

11.   Organizacja i współudział  w aktywizacji intelektualnej osób starszych m.in. poprzez wykłady i spotkania, I  spotkanie zorganizowane przez Radę organizujemy z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ( 22marca 2017) na temat : „Model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania.”

12.   Współpraca z lokalnymi mediami oraz referatem promocji UM w celu informowania społeczeństwa o zadaniach i podejmowanych inicjatywach – prowadzenie strony internetowej.

13.    Aktywizacja cyfrowa seniorów- udział w projekcie „Ekompetencje bez barier w latach 2017-2019” organizowanego przez Warm. – Mazur. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkoły podstawowej i muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim.

14.   Współpraca z sekcjami wolontariatu w Gimnazjum i nowo utworzoną sekcją w UTW w NML.

15.    Kontynuowanie  rozpoczętej w ubiegłym roku inicjatywy związanej z organizacją Nowomiejskich Dni Seniora w miesiącu X lub XI.

16.    Podjęcie działań w celu utworzenia na terenie NML  placówki Klubu Seniora+, na który można pozyskać dofinansowanie z Rządowego programu Senior+.

17.    Przedstawienie informacji na temat nowo powstałego Dziennego  Domu Opieki Medycznej dla seniorów w NML  przy ul. Grunwaldzkiej.

 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 28 luty 2017 12:17
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem