Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 15:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Nowego Miasta Lubawskiego na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  ”Czyste Środowisko”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
14.  Informacja o podmiotach  wyznaczonych i zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
16. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035:
1) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Nowego Miasta Lubawskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035;
2) podjęcie uchwały.
17. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok:
1) wystąpienie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego;
2) uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie:
a) opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok,
b) opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok,
3) opinia Komisji Budżetu i Finansów;
4) podjęcie uchwały.
18. Zakończenie sesji.


Protokół z I sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

W poniedziałek 3 grudnia 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Lidię i Henryka Dembler oraz Państwa Hannę i Celestyna Sternickich, aby wraz z Kierownikiem USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Kronika zatrzymanego czasu", a Panie Lidia i Hanna otrzymały również storczyki w doniczce.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

II Wojewódzkie spotkanie Rad Seniorów

W dniach 27-28 listopada br. w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie spotkanie Rad Seniorów. W spotkaniu organizowanym przez  olsztyńską FOS-ę uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu działających obecnie w naszym regionie Rad Seniorów.

 

Na konferencji omówiono:

 

-Główne punkty aktualnej polityki senioralnej  na lata 2014-2020

-Cele powstałej Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa jej skład osobowy i liczbowy.

-Działalność Suwalskiej Rady Seniorów omówiła Maria Jolanta Lauryn-przewodnicząca i członek Zarządu Województwa Podlaskiej Rady Seniorów.

 Podczas konferencji przeprowadzono 2 panele akcji, w których głównym tematem były zadania, działanie oraz relacje na linii Gminna Rada Seniorów - Wojewódzka Rada Seniorów.

Bogaty program uzupełniła otwarta dyskusja na temat zasad funkcjonowania, komunikowania się, współpracy z urzędem i promocji Gminnych Rad Seniorów.

Omówiono też misję, regulamin i plan działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Wypracowane materiały posłużą jako zagadnienia na I formalne spotkanie tego gremium w II połowie stycznia 2019 roku.

Należy nadmienić, iż w konferencji wziął udział Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober, który na konwencji powiatowej na początku października został wybrany na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów jako reprezentant powiatu nowomiejskiego.

Złoty jubileusz naszych mieszkańców

W środę 28 listopada 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Krystynę i Stanisława Anszczak oraz Państwa Wiesławę i Zygmunta Nelkowskich, aby wraz z Kierownikiem USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Kronika zatrzymanego czasu", a Panie Krystyna i Wiesława otrzymały również storczyki w doniczce.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem